Algemene Voorwaarden Ceran Totaalbouw B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Ceran Totaalbouw B.V. (hierna: Ceran Totaalbouw) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84505990 en is gevestigd aan Edisonstraat 16 (7575 AT) te Oldenzaal.

Artikel 1 – Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Koper tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer. 
 3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Ceran Totaalbouw.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
 6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 7. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Ceran Totaalbouw, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.
 8. Producten: De Producten die door Ceran Totaalbouw worden aangeboden zijn kunststof kozijnen, kunststof deuren, gevelbekleding en kunststof schuifpuien. 
 9. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Ceran Totaalbouw aanbiedt zijn demontage van oude kozijnen, montage van nieuwe kozijnen, afwerkingen aan de buitenzijde en overige (de)montagewerkzaamheden. 
 10. Website: https://cerantotaalbouw.nl/
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ceran Totaalbouw, elke Overeenkomst tussen Ceran Totaalbouwen Koper en op elk werk dat door Ceran Totaalbouw wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ceran Totaalbouw aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden, als dit expliciet en schriftelijk met Ceran Totaalbouw is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
Artikel 3 – Het Aanbod
 1. Alle door Ceran Totaalbouw gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Ceran Totaalbouw is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ceran Totaalbouw het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Ceran Totaalbouw gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd, zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Ceran Totaalbouw niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche, toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Ceran Totaalbouw kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Ceran Totaalbouw het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Ceran Totaalbouwzijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ceran Totaalbouw niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Ceran Totaalbouw  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door koper van een aanbod van Ceran Totaalbouw 
 2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Ceran Totaalbouw, zal Ceran Totaalbouw de opdracht van Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Ceran Totaalbouw niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Ceran Totaalbouw is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Ceran Totaalbouw aan Koper. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 5. Ceran Totaalbouw heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Ceran Totaalbouwgegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere Kopers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Ceran Totaalbouw, is elke Koper afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Koper en de Kopers gezamenlijk.
Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Ceran Totaalbouw zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ceran Totaalbouw het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ceran Totaalbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ceran Totaalbouw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ceran Totaalbouwzijn verstrekt, heeft Ceran Totaalbouw het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Ceran Totaalbouw niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ceran Totaalbouw, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Ceran Totaalbouw kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ceran Totaalbouw is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ceran Totaalbouw bekend was. 
 7. Koper vrijwaart Ceran Totaalbouw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
 8. Koper is niet bevoegd de montage van de Producten gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd.
Artikel 6 – Annulering van de Overeenkomst
 1. Indien Koper een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 70% als Koper annuleert, terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
 2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Ceran Totaalbouw kan bewijzen dat zijn schade groter is of Koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Ceran Totaalbouw dit schriftelijk.
 4. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Ceran Totaalbouw voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
Artikel 7 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
 1. Indien tijdens de uitvoering van de montage blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Ceran Totaalbouw is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Ceran Totaalbouw Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Ceran Totaalbouw  de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Ceran Totaalbouw gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is Ceran Totaalbouwgerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is Ceran Totaalbouw gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.
Artikel 8 – Prijzen en betaling
 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen, waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Ceran Totaalbouw geen invloed heeft, kan Ceran Totaalbouw deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Wanneer Ceran Totaalbouw op locatie van Koper de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Ceran Totaalbouw Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Ceran Totaalbouw werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Ceran Totaalbouw (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Ceran Totaalbouw ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Ceran Totaalbouw gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen. 
 8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Ceran Totaalbouw begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
 9. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Ceran Totaalbouw), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.
Artikel 9 – Incassobeleid
 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ceran Totaalbouw. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Ceran Totaalbouw een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Ceran Totaalbouw gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Ceran Totaalbouw op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Ceran Totaalbouw heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ceran Totaalbouw kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ceran Totaalbouw kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten, indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Ceran Totaalbouw zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 9. Indien Ceran Totaalbouwmeer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
Artikel 10 – Montagewerkzaamheden
 1. Ceran Totaalbouw zal zich inspannen om de montage met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Ceran Totaalbouw ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
 2. Ceran Totaalbouw zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de Overeenkomst en de aard van de uit te voeren Werkzaamheden. Mocht er bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld door Ceran Totaalbouw, dan zal deze schade tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door Ceran Totaalbouw aan te wijzen derde bepaald. Indien Koper niet akkoord gaat met de bepaalde dagwaarde, dan kan Koper op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen, rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft Ceran Totaalbouw niet te vergoeden.
 3. Afwerking van de dagkant met kunststof afwerkhoek vindt alleen plaats, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Werkzaamheden aan stucwerk of gipsplaat worden niet als afwerking beschouwd.
 4. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Ceran Totaalbouw niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meer werk opleveren voor Ceran Totaalbouw, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.  Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Koper.
 5. Ceran Totaalbouw vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties, tenzij anders overeengekomen. Koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Koper. Koper vrijwaart Ceran Totaalbouw expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Ceran Totaalbouw zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Koper die gehouden is de schade aan Ceran Totaalbouw te vergoeden. 
 6. Ceran Totaalbouw is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 7. Ceran Totaalbouw heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Koper werkzaam is.
 8. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Koper opgeschort worden, is Koper verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Ceran Totaalbouw. Bovendien is Ceran Totaalbouwgerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Koper (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 9. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Ceran Totaalbouw gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Koper direct te ontbinden. In geval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Koper verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Ceran Totaalbouwvolledig te voldoen.
 10. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 1. Ceran Totaalbouw op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Ceran Totaalbouw gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 2. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Ceran Totaalbouw geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 3. Ceran Totaalbouw tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
 4. Ceran Totaalbouw tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Koper ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 5. De locatie in zodanige staat is dat Ceran Totaalbouw ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 6. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 7. De locatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Ceran Totaalbouw opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Koper;
 8. Op de locatie dienen de door Ceran Totaalbouw en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Ceran Totaalbouw gerekend worden.
 9. Kope rverplicht zich op verzoek van Ceran Totaalbouw tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
 10. Koper alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
 11. Koper is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 1. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Ceran Totaalbouw gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.
 2. Indien Koper haar verplichtingen niet nakomt en Ceran Totaalbouw nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Ceran Totaalbouw om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
Artikel 11 – Levering Producten
 1. Als plaats van levering geldt het huisadres dat de Koper aan Ceran Totaalbouw kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ceran Totaalbouw of er door andere omstandigheden buiten de macht van Ceran Totaalbouw enige vertraging ontstaat, heeft Ceran Totaalbouw recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Ceran Totaalbouw schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ceran Totaalbouw gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de Producten worden bezorgd door Ceran Totaalbouw of een externe vervoerder is Ceran Totaalbouw, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 6. Indien Ceran Totaalbouwgegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Ceran Totaalbouw ter beschikking heeft gesteld. 
 7. Indien Ceran Totaalbouw een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 8. Ceran Totaalbouw is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ceran Totaalbouw is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 
Artikel 12 – Verpakking en transport Producten
 1. Ceran Totaalbouw verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking ingoede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
Artikel 13 – Onderzoek, reclamaties Producten
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Ceran Totaalbouw erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Ceran Totaalbouw te worden gemeld op info@cerantotaalbouw.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
 4. Indien in gevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ceran Totaalbouw op de wijze zoals door Ceran Totaalbouw aangegeven. 
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Ceran Totaalbouw, conform de retour instructies van Ceran Totaalbouw. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Ceran Totaalbouw is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Ceran Totaalbouw te wijten is, zal Ceran Totaalbouw na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Ceran Totaalbouw.
Artikel 14 – Oplevering montage
 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ceran Totaalbouw of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Ceran Totaalbouwrecht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. 
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Koper en kunnen door Ceran Totaalbouw bij Koper in rekening worden gebracht. 
 3. Ceran Totaalbouw spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden. 
 5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Ceran Totaalbouwgemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 6. Indien Ceran Totaalbouw te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.  
 7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Ceran Totaalbouw kan worden toegerekend.
 8. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Ceran Totaalbouw.
 9. Ceran Totaalbouw is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.
Artikel 15 – Opschorting
 1. Ceran Totaalbouw, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
 1. Koperde verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Ceran Totaalbouw, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen; 
 3. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is; 
 4. Indien door vertraging zijdens Koper niet langer van Ceran Totaalbouw kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Ceran Totaalbouwgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 
 5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Ceran Totaalbouw kan worden gevergd. 
 1. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Koper is Ceran Totaalbouw gerechtigd tot een schadevergoeding van Koper.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ceran Totaalbouw, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Koper toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Koper. Ceran Totaalbouw zal Koper zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 16 – Garanties 
 1. Ceran Totaalbouw staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. 
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Indien een garantie is gegeven dan geldt de garantie vanaf de datum van montage. De garantietermijn op kozijnen bedraagt 20 jaar, kleurechtheid, constructie en montage 10 jaar, luchtdichtheid van glas 10 jaar, deugdelijkheid van hang- en sluitwerk 5 jaar, deugdelijkheid kit 1 jaar. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. 
 3. Ceran Totaalbouw voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Ceran Totaalbouw in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 4. Buiten de garantie vallen kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, vormveranderingen in bouwkundige constructie niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden en/of het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen door anderen dan Ceran Totaalbouw. Tevens is van garantie uitgesloten schade ten gevolge van storm, overstroming, blikseminslag en andere calamiteiten alsmede braak en molest.
 5. Koper kan slechts een beroep doen op de door Ceran Totaalbouw gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 6. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Ceran Totaalbouw gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. 
 7. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Ceran Totaalbouwverkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
 8. Voor de verkochte en geleverde Producten met fabrieksgarantie gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepaling.

 

 

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van Producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Koper op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Koper zijn gebracht.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Ceran Totaalbouw gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Ceran Totaalbouw de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Ceran Totaalbouw op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Ceran Totaalbouw levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Koper alle verschuldigde bedragen volledig aan Ceran Totaalbouw heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Ceran Totaalbouw.
 2. Ceran Totaalbouw heeft het recht om de door Koper aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Ceran Totaalbouw. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Ceran Totaalbouw de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Ceran Totaalbouw worden vergoed door Koper. 
Artikel 20 – Overmacht
 1. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ceran Totaalbouw wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ceran Totaalbouw, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Ceran Totaalbouw (xi) epidemieën en/of pandemieën die het openbare leven verstoren en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Ceran Totaalbouw buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Ceran Totaalbouw de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Ceran Totaalbouw het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.
Artikel 21 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop
 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Ceran Totaalbouw leidt tot aansprakelijkheid van Ceran Totaalbouw jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Ceran Totaalbouw in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Ceran Totaalbouw is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar. Indien geen uitkering plaatsvindt onder een aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde en betaalde bedrag, met het maximum van €15.000,-.
 2. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.  
 3. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Ceran Totaalbouw levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). 
 4. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Ceran Totaalbouw is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Ceran Totaalbouwstaat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ceran Totaalbouw verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ceran Totaalbouwvervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ceran Totaalbouw binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van montagewerkzaamheden
 1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Ceran Totaalbouw aansprakelijk is (gebleken), dient Ceran Totaalbouw in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
 2. In geval van maatvoering is Ceran Totaalbouw niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen. 
 3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij Ceran Totaalbouw zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Ceran Totaalbouw niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Koper.
 4. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Koper voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Koper.
 5. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, materialen en meer die Ceran Totaalbouw in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de locatie.
 6. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor het verkrijgen van de financiering/hypotheek. Het verkrijgen van de benodigde financiering/hypotheek komt voor rekening en risico van Koper. 
 7. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de locatie of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde materialen, is Koper aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 8. Ceran Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 9. Ceran Totaalbouw staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Ceran Totaalbouw verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ceran Totaalbouw vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ceran Totaalbouw binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Ceran Totaalbouw vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.
Artikel 23 – Geheimhouding
 1. Ceran Totaalbouw en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Ceran Totaalbouw op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Ceran Totaalbouw zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ceran Totaalbouw niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Ceran Totaalbouw en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Ceran Totaalbouw verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien Ceran Totaalbouw op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Ceran Totaalbouw verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.
 2. Koper vrijwaart Ceran Totaalbouw van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Koper vrijwaart Ceran Totaalbouw voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste vergunningen. Koper vrijwaart Ceran Totaalbouw voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van vergunningen. 
 5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ceran Totaalbouw verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Koper vrijwaart Ceran Totaalbouw tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.
Artikel 25 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ceran Totaalbouw (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Ceran Totaalbouw en worden niet overgedragen aan Koper. 
 2. Koper verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Ceran Totaalbouw rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Koper geeft toestemming aan Ceran Totaalbouw om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Koper gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
Artikel 26 – Klachten
 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Ceran Totaalbouw of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@cerantotaalbouw.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ceran Totaalbouw de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ceran Totaalbouw zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 27 – Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen Ceran Totaalbouw en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ceran Totaalbouw kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ceran Totaalbouwen Koper, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Ceran Totaalbouw maakt op haar website gebruik van functionele cookies en tracking cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over deze cookies. Indien u niet akkoord gaat met deze melding plaatsen wij alleen functionele cookies.